ͽ
19-03-21 / 600_MHz1:09:00-15:00 1H,13C,2D(Ito) tanigu-s@o 19/03/20@09:31:51 Shoko TANIGUCHI (7998)
2:20:30-21:00 1H(nagayasu) ichiro.hay 19/03/21@20:02:36 Ichiro HAYAKAWA (8210)19-03-22 / 300_MHz1:11:20-11:35 1H(asanuma) ynishiha@o 19/03/22@11:16:00 Yasushi Nishihara (8964)
2:14:40-16:00 1H(Sohail) nisina-y@c 19/03/22@14:40:16 Yuta Nishina (8718)
3:16:40-17:00 1H(hanabusa) kakuta@pha 19/03/22@16:18:47 KAKUTA Hiroki (7963)
4:17:10-17:20 1H(Fu) ynishiha@c 19/03/22@17:04:35 Yasushi Nishihara (8964)
5:20:25-20:50 1H(Liu) ynishiha@c 19/03/22@20:19:50 Yasushi Nishihara (8964)
19-03-22 / 400_MHz1:15:40-16:10 1H(minagawa) ynishiha@c 19/03/22@15:20:37 Yasushi Nishihara (8964)
2:17:00-17:20 1H(Inoue) mueda@okay 19/03/22@12:16:06 Masashi UEDA (7990)
3:17:30-17:50 1H(Fu) ynishiha@c 19/03/22@17:20:43 Yasushi Nishihara (8964)
4:18:35-18:50 1H(kasatani) yoshimit@o 19/03/22@18:01:14 Takehiko Yoshimitsu (7930)
19-03-22 / 600_MHz1:10:30-10:50 1H(arimoto) suzuki@oka 19/03/22@10:38:25 SUZUKI Takayoshi (7900)
2:16:00-17:00 1H(Zhen) ynishiha@c 19/03/22@15:08:14 Yasushi Nishihara (8964)
3:19:00-19:30 1H(Zhen) ynishiha@c 19/03/22@15:09:04 Yasushi Nishihara (8964)
4:21:30-22:00 1H(Xiu) ynishiha@c 19/03/22@21:13:28 Yasushi Nishihara (8964)
5:22:00-22:30 1H(Zhen) ynishiha@c 19/03/22@15:09:39 Yasushi Nishihara (8964)
19-09-17 / 600_MHz1:00:00-10:00 1H,13C(yamada) ynishiha@o 19/03/16@15:52:09 Yasushi Nishihara (8964)